Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shopy[SA1] 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách [BUDE DOPLNĚNO].

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde [BUDE DOPLNĚNO].[SA2] 

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  1. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho zabalení;
  1. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  1. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  1. E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese [BUDE DOPLNĚNO], na kterém bude probíhat nákup Zboží;
  1. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  1. My jsme společnost [BUDE DOPLNĚNO], se sídlem [BUDE DOPLNĚNO], IČO [BUDE DOPLNĚNO], zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. [BUDE DOPLNĚNO] vedeném u [BUDE DOPLNĚNO], e[SA3] -mail [BUDE DOPLNĚNO], telefonní číslo [BUDE DOPLNĚNO], právními předpisy označovaná jako prodávající;
  1. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  1. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
  1. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  1. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  1. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. [SA4] 
 2. Obecná ustanovení a poučení
  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové[SA5]  rozhraní E-shopu.
  1. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  1. [SA12] případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 • [SA13] některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 • [SA14]  účet
  • Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  • Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetími osobami.
  • Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než [BUDE DOPLNĚNO] nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  • Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 • [SA15]  A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.[SA17] 
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 • [SA18]  ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI             
  • Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících[SA19]  možností:
   • Osobní odběr na Naší provozovně uvedené[SA20]  v seznamu provozoven;
   • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;
   • Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České[SA21]  republiky.
  • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  • 6.5.         V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 • [SA22]  Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.3, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
  • Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
   • Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
   • opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
   • použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
   • kdy to vyplývá z povahy Zboží.
 • odstoupení od smlouvy
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
   • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
   • dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
   • Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
   • Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
   • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
   • dodávka novin, periodik nebo časopisů;
   • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  • V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než[SA23]  prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
  • Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
  • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 • Řešení sporů se spotřebiteli
  • Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.
  • Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O[SA24]  změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti [BUDE DOPLNĚNO].


Příloha č. 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát:               [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy: 
Jméno a příjmení: 
Adresa: 
E-mailová adresa: 
Zboží, které je reklamováno: 
Popis vad Zboží: 
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy: 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:


Před vyvěšením podmínek na váš e-shop si je přizpůsobte podle svých potřeb, protože tyto podmínky jsou pouze vzorové a univerzální. [SA1]

Pozor na specifická ustanovení a výjimky pro pro určité typy Zboží. Odlišný režim z pohledu práv spotřebitele má například dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného spotřebiteli, prodej tabákových a alkoholických výrobků či prodej uměleckých děl. Tato specifika nejsou v našem vzoru zohledněna. Upravte si opět na míru.

Tyto VOP jsou hlavně pro E-shopy, které prodávají Zboží primárně spotřebitelům. Řada ustanovení však jde ve VOP upravit ve vztahu k podnikateli lépe pro Vás jako prodávající. Pokud tedy prodáváte hlavně podnikatelům, můžete po konzultaci se svým právním zástupcem spoustu ustanovení upravit ve svůj prospěch (například práva z vad, odstoupení…).

Sem si doplňte odkaz na zásady ochrany osobních údajů na Vašem webu. Doporučujeme je mít jako samostatný dokument, neměly by být součástí VOP. Při vytváření zásad ochrany osobních údajů můžete využít i náš vzorový dokument, který najdete zde: https://www.shoptet.cz/univerzalni-podminky-ochrany-osobnich-udaju/  [SA2]

Pokud jste OSVČ, uveďte relevantní údaje, tedy jméno a příjmení, sídlo, IČO. E-mail a telefonní číslo vložte s ohledem na legislativní požadavky vždy. [SA3]

Jestli budete dodávat digitální obsah, musíte v rámci popisu tohoto obsahu a v rámci potvrzení objednávky uvést údaje o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou vám jako prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by vám jako podnikateli mohly být známy. Toto neplatí u digitálního obsahu na hmotném nosiči (například na CD či DVD).  [SA4]

Pokud pro nákup existuje i speciální aplikace, je třeba ji uvést. [SA5]

Jestliže máte na e-shopu více jazyků, nesmí chybět informace o jazyku smlouvy. [SA6]

Přepište si podle přesného znění Vašeho tlačítka. [SA7]

Toto ustanovení ponechte jen v případě, že si zákazník může zboží nechat zasílat formou „předplatného“, tedy že si zákazník objedná Zboží tak, že mu například každý měsíc bude doručována jedna zásilka.  [SA8]

Zároveň v rámci E-shopu musíte uvést nejkratší dobu, na kterou může být plnění objednáno a zároveň u ceny za toto plnění uvést, jaká je cena v přepočtu na 1 měsíc.

Textace zohledňuje připravovanou novelu, doporučujeme se jí tedy držet, případně uvést obdobné znění („Objednávám a zavazuji se zaplatit“…). Musí být vždy jasné, že spotřebitel bude mít povinnost platit. [SA9]

Případně si upravte podle skutečného způsobu potvrzení seznámení, ale vždy musí být prokazatelný. [SA10]

Toto ustanovení plyne ze zákona, kdy máte povinnost potvrdit přijetí objednávky. Můžete si případně upravit, že samotné potvrzení objednávky nebude ještě okamžikem uzavření smlouvy a že následně bude smlouva uzavřena až na základě následného manuálního potvrzení, kdy zjistíte, že máte zboží skladem. [SA11]

Pokud účet neumožňujete, tuto část vymažte. Jestli u vás mohou nakupovat jen registrovaní uživatelé, budete muset udělat rozsáhlejší úpravu Podmínek na míru. [SA12]

Tuto část si upravte podle toho, jak to funguje u vás. [SA13]

Pokud uživatelský účet nemáte, vymažte tento článek. Pokud ano, upravte si na míru toho, jak Váš účet funguje. [SA14]

Pokud budete po zákazníkovi chtít zálohu, musíte tuto informaci doplnit. Tedy to, za jakých podmínek a v jaké výši bude požadována. [SA15]

V případě, že budete prodávat Zboží ve vratných zálohovaných obalech, opět o tom máte povinnost spotřebitele informovat. A to lze i prostřednictvím těchto Podmínek.

Upravte si na míru svému e-shopu. [SA16]

Upřesněte, kde je u Vás faktura dostupná. [SA17]

Jestli máte určitá omezení pro dodání výrobku (hmotnost, adresa…), zde je místo pro upřesnění informací. [SA18]

Upravte podle svých možností, případně můžete zákazníky odkázat na samostatný dokument věnovaný možnostem dopravy zveřejněný v rámci webu. [SA19]

Pokud máte provozoven více, vypište je do seznamu nebo vložte dokument s jejich výpisem. [SA20]

Případně si znění rozšiřte podle skutečného místa, kam doručujete. [SA21]

Zde řešíme jen zákonná práva z vad, pokud budete poskytovat záruku za jakost, doplňte je v souladu s podmínkami této záruky. [SA22]

Toto platí jen u spotřebitelů, v případě podnikatelů můžete požadovat, aby Vám bylo vráceno. [SA23]

Pokud nebudete aktivně informovat uživatele s Uživatelským účtem, můžete tuto část smazat. [SA24]

Základní informace

Věra Paseková
Smetanova 1
6434 Kuřim
IČ: 665 104 14

web: www.casoprostor.cz
email: obchudek@casoprostor.cz
tel: +420 604 910 428

Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Reklamace a vrácení zboží

Kontakt Kontakt

Item added to cart.
0 items - 0,00